Archiv autora: Mgr. Jiřina Procházková

Olympiáda v ANGLICKÉM JAZYCE

  1. místo v obvodním kole olympiády v ANGLICKÉM JAZYCE

získala žákyně 6. ročníku naší školy Ema Knížková.

BLAHOPŘEJEME!

Úspěšný řešitel MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY

V dubnu se konalo obvodní kolo 72. ročníku MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY kategorie Z6 – ZŠ.

Úspěšným řešitelem se stal žák 6. ročníku naší školy Šimon Sobotka.

BLAHOPŘEJEME!

Perníkové chaloupky

V hodinách pracovních činností si žáci 7. ročníku upekli a nazdobili perníčky.

Někteří zvládli i perníkovou chaloupku.

Certifikované testování ČŠI

Výběrové zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí.

Naši žáci 9. třídy byli testováni z Anglického jazyka, Matematiky a Výchovy ke zdraví.

 

 

 

 

Certifikované testování ČŠI

Ve dnech 12. a 13. května proběhlo na naší škole v 9. ročníku testování NIQUES. Česká školní inspekce každoročně provádí výběrové zjišťování výsledků žáků.

Letos bylo zaměřeno na oblast společenskovědních a přírodovědných předmětů  žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zjišťování probíhalo v cca 2500 školách. Cílem výběrového zjišťování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.

Sestavení testů:

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu získaných bodů a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu.

Úlohy v každém testu byly rozděleny do tří tematických částí podle toho, kterého předmětu se týkaly. Podle úspěšnosti dosažené v první polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67 %) se žákovi ve druhé polovině testu zobrazily buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti.

V níže uvedených grafech je porovnání průměrných výsledků žáků naší školy s průměrnými výsledky všech testovaných žáků.

Kromě úspěšností v celém testu jsou v grafu prezentovány i úspěšnosti v jednotlivých tematických částech testu představujících jednotlivé zastoupené předměty.

Společenskovědní přehled

Společenskovědní

Přírodovědný přehled

Přírodovědný

Testování SCATE

V dubnu proběhlo testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE, které připravila společnost SCIO.

Na naší škole se testování zúčastnili žáci 7. ročníku.

SCATE