Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu školy od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu na prvním stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků na prvním stupni.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále.

Vy, kteří budete přihlašovat své dítě do školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020, vyplníte Přihlášku dítěte do školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 (ke stažení).

Než se rozhodnete a vyplníte, zvažte následující:

 1. Dítě musíte přihlásit do 18. 5. 2020 do 12,00 hodin k docházce od 25. 5. 2020. Žádost můžete odeslat naskenovanou na mailovou adresu  nebo ji můžete osobně předat v kanceláři školy v pracovní dny od 8,00 do 12,00 hodin.
 2. Pokud nastoupí Vaše dítě později, je to možné, ale přihlášeno musí být do 18. 5., dodatečně žáka přihlásit není možné.
 3. Omlouvání žáků přihlášených k docházce do školy probíhá podle Školního řádu, nic se nemění. Škola bude požadovat informaci, zda žák bude i nadále do skupiny docházet.
 4. Provoz školy bude od 7,40 – 16,00. Konce programu se budou u jednotlivých tříd měnit (viz tabulka). Ranní družina není možná.
 5. Vstup do školy pro jednotlivé skupiny bude 3 vchody, aby se žáci nehromadili před školou. Žáky si vyzvedne pedagogický pracovník. Žáci se shromáždí u paní učitelky, budou mít nasazené roušky, 1. den nástupu odevzdají podepsané Čestné prohlášení (ke stažení) a odeberou se s učiteli do šatny.
Skupina Vchod
I. A budova B
I. B budova B
II. A budova C
II. B budova C
III. A budova C
III. B budova C
IV. A budova B
V. A budova A
V. B budova A

 

6. Odpolední odchody žáků (1. – 3. ročníku) budou dle času, který uvedete v Přihlášce dítěte do školy.

Žáci a žákyně 4. a 5. ročníku budou odcházet po skončení vyučování takto:

Ti, co budou chodit na obědy: Ti, co nebudou chodit na obědy:
·         IV. A – 12,35

·         V. A – 12,50

·         V. B – 13,05

·         IV. A – 12,20

·         V. A – 12,35

·         V. B – 12,50

 

 1. Rádi bychom dodrželi skupiny podle jednotlivých tříd se stávajícími třídními učiteli, ale vzhledem k omezenému počtu žáků na jednu skupinu (15 žáků) nezaručíme, že to tak opravdu bude možné ve všech skupinách.
 2. Můžeme otevřít 9 skupin, abychom dodrželi všechny potřebné provozní podmínky a podmínky pro školní stravování.

Dopolední aktivity budou zajištěny třídními učiteli 1. stupně, případně učiteli 2. stupně, často bez přítomnosti asistenta pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpolední aktivity budou zajišťovány vychovatelkami školní družiny a asistentkami pedagoga.

 

TU

(dopolední program)

Vyučující II. stupně

(náhradní vyučující)

AP/vychovatelka ŠD

(odpolední program)

I. A Vlaďka Saviová Lucie Krpatová Jana Kosová
I. B Jana Miškovská Klára Hostinská
II. A Pavla Ondráčková Pavla Obadalová Tereza Přikrylová
II. B Jana Sedláčková Vendula Odcházelová
III. A Hanka Bálková Dana Martin Hedvika Žemličková
III. B Monika Vlasáková Eliška Rajtmajerová Denisa Palinková

(Eliška Rajtmajerová)

IV. A Eva Nástrahová (2 dny) Dominika Ondrášková (3 dny) X
V. A Renata Králová Tereza Kliková X
V. B Iva Suchomelová Patricie Bošková X

 

Skupiny žáků budou vytvořeny k 25. 5. 2020 (i s těmi, kteří budou mít možnost nastoupit později) a budou neměnné do 30. 6. 2020. Skupiny budou stejné i pro odpolední činnost.
Předpokládáme výuku hlavních předmětů v rozsahu distančního vzdělávání bez tělesné výchovy. Vzdělávání v odpolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Venkovní pobyt bude možný v omezeném rozsahu na pozemku školy. Při dodržení hygienických a epidemiologických opatření může výuka v omezeném rozsahu probíhat v Chuchelském areálu.

Chuchelský areál – venkovní pobyt
Pondělí I. A I. B
Úterý II. A II. A
Středa III. A III. B
Čtvrtek IV. A
Pátek V. A V. B

 

Školní stravování bude zajištěno formou oběda. Pitný režim bude zajištěn pouze u oběda. Děti budou mít svoje pití na celý den, totéž platí i o svačinách.

Při otevření škol je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020. (Plné znění: ZDE).

 


„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
 • Dodržení odstupů 2 m.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Škola zajistí organizaci pohybu osob před budovou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Žáky při příchodu před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník.
 • Škola stanoví zároveň pravidla a časový harmonogram pro odchody žáků ze školy na základě vyplněné Přihlášky dítěte do školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. To platí i při odchodu ze školy.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a pedagog zajistí dezinfekci rukou.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou třídu roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

 V budově školy a školní jídelně

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m).
 • Jednotlivé skupiny budou mít odlišný rozvrh dne tak, aby se zamezilo potkávání jednotlivých skupin na chodbách, toaletách a venkovních prostorách na pozemku školy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Školní stravování bude zajištěno po jednotlivých skupinách přesně podle časového rozpisu. Po odchodu každé skupiny bude prostor jídelny dezinfikován.
 • Před obědem si žáci po vstupu do školní jídelny umyjí ruce.
 • Ve školní jídelně budou žáci rozmístěni tak, aby byly dodrženy stanovené rozestupy 2 m.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.
 • Pokrmy bude vydávat personál ŠJ včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Třídy a další prostory budou pravidelně větrány během dne.

Ve třídě

 • Ve třídě, která bude určena pro jednotlivou skupinu žáků, bude maximálně 15 žáků, každý žák bude mít svoji vlastní lavici. Lavice budou postaveny tak, aby rozmezí mezi jednotlivými žáky bylo 2 m.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • V průběhu vzdělávání, kdy žák sedí v lavici, nemusí nosit roušku s výjimkou situací, ve kterých dochází k blízkému kontaktu (skupinová práce) nebo když o nošení roušek rozhodne pedagog.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku pečlivě umyjí ruce mýdlem ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Rizikové skupiny žáků

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z bodů 2–8 uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše a předloží zákonný zástupce žáka písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument naleznete v příloze.

Žák přinese podepsaný dokument první den obnovené docházky do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.