Přednosti školy

Poklidná čtvrť

Naše základní škola je umístěna uprostřed zeleně v poklidné vilové čtvrti. Navíc patří k malým školám, čímž spojuje výhody malé venkovské a městské školy.

Dopravní dostupnost

Dopravní dostupností, možnostmi mimoškolního vyžití a časovou blízkostí centra Prahy odpovídá městské škole. Na druhou stranu dopravně relativně málo využívaná Starochuchelská ulice, bezprostřední blízkost lesa, luk a polí, přehledné a domácí prostředí odpovídají vesnickým poměrům.

Neanonymní prostředí

Výhody jsou nasnadě: na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času účinně zabraňuje sociálně – patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí).

Individuální přístup

Při malém počtu dětí ve třídě lze uplatňovat skutečně individuální přístup.
Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní.

Úspěšnost u přijímacích zkoušek

Naši žáci se mohou pochlubit velkou úspěšností u přijímacích zkoušek na střední školy.

Pedagogický sbor

Velkou výhodou je zkušený a stabilní pedagogický sbor. Většina učitelů navíc bydlí ve spádových oblastech školy (Chuchle, Zbraslav, Radotín, Smíchov), což dále snižuje riziko sociálně – patologických jevů mezi žáky.

Výchovné poradenství

Na vysoké úrovni je u nás výchovné poradenství, těžící z velikosti školy. Výchovnou poradkyní na naší škole je Hedvika Žemličková, v jejímž jednání se snoubí dovednost jednat s rodiči a dětmi, vstřícnost, empatie a zkušenosti.

Školní poradenské pracoviště

Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště.

Vybavení školy

Vedení školy v rámci svých možností vylepšuje vybavení školy novými učebními pomůckami, nábytkem, sportovním náčiním. V nejnovější době bylo zřizovatelem školy rozsáhle investováno do rozvoje celého areálu školy (nové učebny, školní kuchyně a jídelna, počítačová učebna, tělocvična) včetně nákupu nové audiovizuální a výpočetní techniky (interaktivní tabule, počítače ve třídách). Více viz Vybavení školy

Komunikace

Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák – škola – rodiče. Proto nám v případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe sjednejte si s námi osobní návštěvu. O pravdivosti našich tvrzení se můžete přesvědčit svou návštěvou v části Dokumenty (Výroční a inspekční zprávy), případně na stránkách České školní inspekce.

Metody výuky

  • Projektové a kooperativní vyučování ve spojení s frontální metodou výuky.
  • Metoda „tutoringu“, kdy jeden žák učí druhé.
  • Snažíme se volit takové metody, abychom výuku individualizovali a respektovali osobní tempo a úroveň znalostí, abychom dali prostor dětem nadaným i dětem z určitého pohledu hendikepovaným.