Rámcový plán činností školy

Rámcový plán hlavních školních a mimoškolních činností

Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle

školní rok 2023/2024

 

Vize školy

Sebevzdělanější člověk bez lidských hodnot je člověkem jen napůl.

Mezi nejdůležitější hodnoty školy řadíme zejména úctu a respekt k druhým, čestnost, přímost a pravdomluvnost, spolehlivost, ohleduplnost a pomoc druhým. Školu mají opouštět děti nejen vzdělané, ale i hodnotově pevné.

 

Koncepce rozvoje školy PODKOVIČKA SPOLU

PODKOVIČKA – přátelství, odpovědnost, dobrý úsudek, komunikace, organizování, vytrvalost a úsilí, iniciativa a pružnost, čestnost a smysl pro humor, kooperace, aktivita a zvídavost – pilíře školního vzdělávacího programu „Podkovička“, kterou jsme v rámci slova SPOLU rozšířili o nové strategické cíle rozvoje školy.

SPOLU – sport – ve zdravém těle zdravý duch, profesní pedagogický rozvoj, osobnostní rozvoj a well- being, lidé – každý má své individuální potřeby, účast a participace.

Cílem je, aby vzdělání a výchova žáků probíhala v podnětném a sociálně bezpečném prostředí podle jejich individuálních potřeb.

V letošním školním roce budeme klást důraz na rozvoj pohybových dovedností, rozvoj finanční, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. I nadále se budeme zaměřovat na výuku moderních dějin.

 

Připravované projekty a ostatní aktivity ve školním roce 2023/2024:

 

 1. Projekty

 

Oslavy výročí 90 let naší školy.

S dětmi si připomeneme v pondělí 18. 9. výročí otevření naší školy. Všichni přijdeme do školy oblečeni ve stylu 30. let minulého století a přijdeme ideálně pěšky. Pan učitel Tomáš Hromádka, který je dlouholetým chuchelským kronikářem, bude mít pro žáky 6. – 9. tříd přednášku o historii školy včetně promítání fotografií.

S rodiči a dalšími přáteli školy oslavíme 90 let školy v úterý 24. 10., kdy bude škola otevřena všem zájemcům v odpoledních hodinách od 14 do 18 hodin. V rámci dne otevřených dveří návštěvníci uvidí, jak současná škola funguje a jak se její prostory i učební metody proměnily. Bude otevřena např. nová učebna přírodních předmětů, učebna výpočetní techniky, knihovna a v některých třídách budou připraveny ukázky žákovských prací.

Zodpovídá: p. uč. Hromádka, p. uč. Motýlová

 

Naše škola je dlouhodobě zařazena mezi školy Paměti národa. V rámci projektu neziskové organizace Post Bellum žáci devátého ročníku mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument a prezentovat na veřejnosti.

Zodpovídá: p. uč. Hromádka, p. uč. Motýlová

 

Projekt „Čtení nás obohacuje“ je tradičním projektem realizovaným v chuchelské škole. Smyslem je podpora čtenářství na prvním a druhém stupni naší školy a rozvoj čtenářské gramotnosti dětí s cílem porozumět psanému textu, orientovat se v něm, používat efektivně psaný text, přemýšlet o něm a rozvíjet tak svůj potenciál a zvyšovat své vědomosti.

Pozitivní vztah ke čtení bude podporován a posilován následujícími aktivitami:

 • pravidelné čtenářské dílny a čtenářské výzvy v rámci hodin literatury
 • besedy o autorech a jejich tvorbě
 • návštěvy knihoven s předem připraveným programem
 • čtenářská klub Charlottina čítárna ve školní knihovně
 • projektové metody výuky s přesahem do sféry filmu a divadla a podpory moderních způsobů uměleckého projevu
 • zapojení do recitační soutěže Poetické setkání
 • nabídka 3 divadelních představení Klubu mladého diváka
 • čtení rodičů dětem a čtení patronů a patrončat
 • možnost objednat si knihy ve škole v rámci Knižního klubu
 • knihobudka a čtenářské koutky v prostorách školy

Zodpovídají: p. uč. Ondráčková, p. uč. Motýlová, učitelé českého jazyka

 

Žáci osmého ročníku budou pokračovat v projektu „Bez práce nejsou doláče“, který je zaměřen na podporu budoucí profesní orientace žáků. Do osmého ročníku je zařazen proto, aby měli žáci v deváté třídě snadnější výchozí pozici při výběru střední školy. Jádrem projektu jsou workshopy s dospělými (z řad rodičů a příznivců školy) ve třídě, případně přímo na jejich pracovišti a exkurze v různých firmách, kde si žáci ujasní svou představu o náplni a možnostech nejrůznějších profesí. Do školy zveme i dobrovolníky z databáze projektu Den pro školu. Výstupem školního projektu budou prezentace fiktivních firem, které si žáci připraví v týmech na základě vlastního zájmu a výběru.

Zodpovídá: p. uč. Motýlová

 

Projekt „Informatika“. Do výuky bude zařazena nová informatika, jejímž cílem je rozvíjení digitálních kompetencí a informatického myšlení u žáků. V rámci výuky informatiky budeme s dětmi využívat počítačovou učebnu, novou odbornou učebnu vybavenou stavebnicemi Pasco (2. stupeň), tablety All in one, sadu iPadů a Ozoboty.

Zodpovídá: p. uč. Hromádka, p. uč. Přikrylová

 

V tomto školním roce budeme pokračovat s projektem Kouzlo animace. V letošním školním roce se naplno zapojí do projektu 8. ročník, který se v rámci hodin výtvarné výchovy bude v novém animačním studiu seznamovat s principy animace, učit se, jak napsat scénář, připravit storybook, vytvořit si své loutky a ty pak rozpohybovat. V letošním školním roce se do projektu postupně zapojí i ŠD, která se v rámci aktivních střed bude seznamovat s principy animace.

Zodpovídá: p. uč. Bošková, p. Kosová

 

Projekt EVVO

Nadále budeme spolupracovat s organizacemi Lesy ČR a Lesy hl. m. Praha, sdružení Tereza, Zoo koutek Chuchelský háj.

Projekt Eko-hlídky. V průběhu školního roku budou stanoveny eko-hlídky. Každá třída se vždy 1 týden postará o pořádek v areálu školy a jeho přilehlém okolí.

 

„Den bez batohů a aktovek“ – oblíbenou akci si zopakujeme v únoru 2024. V rámci tohoto dne se žáci z celé školy vydají do školy bez obalu, tedy svého batohu, tašky. Jde o to ukázat, že ne vždy je nutné kupovat „obal“, když vlastně není potřeba.

 

V dubnu 2024 si připomeneme Den země projektovým dnem „Co nevíme o lese“. V tento den si žáci osvojí nové informace o lesních systémech ve spolupráci Lesy hl. m. Praha.

I v tomto školní roce bude pokračovat projekt Patronáty organizovaný Skautským institutem. Jde o propojení skupiny dětí, odborníků na ochranu přírody a správce cenných území. Cílem programu je aktivně zapojit žáky do ochrany přírody. Již 3. rokem budou naše děti pečovat o „svůj“ kousek krajiny a poznávat daný biotop.

Do projektu budou v tomto školním roce zapojeny čtvrté třídy a devátá B. Mezi nimi funguje spolupráce v rámci patronství i na úrovni školy, jedná se o patrony a patrončata, kteří vzájemně spolupracují, připravují si různá překvapení a organizují společné akce. Patronství se zapojením do projektu Skautského institutu rozšiřuje i na společné aktivity v přírodě péčí o naše nejbližší okolí. Všechny 3 třídy pečují o vybrané území na Homolce a lom na jejím úpatí.

V rámci ekologického povědomí našich žáků bychom zorganizovali projekt „Pěšky do školy“.

Dále bychom rádi nastavili spolupráci se Zoo koutkem Velká Chuchle, zapojili se do sázení stromů a obnovili naše školní záhonky.

Zodpovídá: p. uč. Králová, p. uč. Suchomelová

 

Matematická olympiáda pro 2. – 5. ročník se bude konat ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Zodpovídá: p. uč. Sedláčková

 

Projekt „Prevence rizikového chování“ bude realizován i ve školním roce 2023/2024.

 • Adaptační kurz 5. ročníku v termínu 5. 9. – 7. 9. 2023
 • zodpovídají p. uč. Herdegenová, p. uč. Odcházelová
 • lektorky: p. uč. Bošková, p. uč. Nedomová
 • Spolupráce s neziskovou organizací Život bez závislosti – napříč třídami především na prvním stupni, podzim 2022 a jaro 2023, prevence rizikového chování (kouření, alkohol, jiné návykové látky, kyberšikana a internetová bezpečnost, sebepoškozování, sebepřijetí), upevňování třídních kolektivů.
 • Spolupráce s lektorem Vítem Hrbáčkem, přednostně na druhém stupni, řešení akutních problémů.
 • Třídnické hodiny, komunitní kruh (práce třídních učitelů se třídami)
 • Stávající zapojení do programu Nenech to být, možnost anonymně sdělit na portálu nntb.cz, když je někomu ubližováno nebo se necítí dobře a tato zpráva jde opět anonymně k výchovnému poradci a metodikovi prevence a ten s ní dále pracuje – „elektronická schránka důvěry“
 • Schránka důvěry přístupná v prostorách školy
 • Peer program – interaktivní program, lektorsky vedený vyškolenými studenty střední školy – na téma Mediální gramotnost, Zdraví v kyberprostoru, Digitální stopa, Kyberšikana – termíny budou upřesněny
 • Spolupráce s rodiči – informace na třídních schůzkách a prostřednictvím webových stránek
 • Spolupráce s Policíí ČR – přednášky pro jednotlivé třídy
 • Projekt Patroni a patrončata – posilování vazeb napříč třídami (celý školní rok)
 • Spolupráce s Národní iniciativou pro život, Plzeň – (termíny budou upřesněny):
 • Moje cesta na svět (pro 4. třídy)
 • Dobrodružství dospívání (pro 5. třídy)
 • Nečekaná těhotenství (pro 9. třídy)

 

Projekt „Velikonoční jarmark“ – tohoto projektu se aktivně účastní žákyně a žáci 4. ročníku. Cílem projektu je uvědomění si smyslu velikonočních svátků a posílit v dětech potřebu uchovávat tradice. Projekt propojuje učivo vlastivědy, přírodovědy, českého jazyka (posiluje komunikační dovednosti) a matematiku (rozvíjí finanční gramotnost). Součástí projektu je prezentace školy (výstava a prodej výrobků) v době pořádání jarmarku tedy v úterý 26. března 2024.

Zodpovídají: p. uč. Králová, p. uč. Suchomelová

 

Polytechnická výchova

 • Projekt „Poznávejme řemesla“je založen na spolupráci se Střední školou uměleckou a řemeslnou Nový Zlíchov a je zaměřen na realizaci vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, konkrétně na rozvoj technických dovedností pro žáky 6. ročníku.

Zodpovídají: p. uč. Obadalová, p. uč. Zironi

 

 • Projekt „Polytechbus“je zaměřen na podporu polytechnické výchovy, odborníci předvádějí praktické ukázky jednotlivých prací a posilují tak povědomí žáků základních škol. Praktické ukázky řemesel následují praktické zkoušky s využitím moderních technologií v atraktivním prostředí EDUDODÁVKY. Termíny pro 1. – 4. ročník budou upřesněny.

Zodpovídají: p. uč. Kosová, p. uč. Králová, TU

 

 • Projekt „Práce se dřevem“pro 2. ročník v rámci pracovních činností bude zaměřen na základní dovednosti práce se dřevem.

Zodpovídají: J. Kosová

 

Projekt „Dopravní výchova“ pro 1. stupeň a ŠD.

Zodpovídají: p. uč. Králová

Projekt „Helpík“ probíhá díky organizaci Helpík, z. s. zabývající se vzděláváním v oboru první pomoci. V tomto školní roce se projektu zúčastní třídy 5. ročníku.

Zodpovídá: p. uč. Hrstková

 

Projekt „Zdravý úsměv“ se zaměřuje na edukaci dětí v problematice dentální hygieny. Cílem projektu bude naučit děti 1. stupně správným návykům dentální hygieny, apelovat na důležitost prevence a současně odstranit u dětí případný strach z návštěvy zubních lékařů.

Zodpovídá: p. uč. Králová, TU

 

Projekt „Škola školce – školka škole“ je určen pro předškolní děti a žákyně a žáky ZŠ. Součástí projektu je návštěva MŠ v rámci předmětu Volba povolání a realizace oslavy Dne dětí (v pátek 31. května 2024 připraví žákyně a žáci 5. ročníku pro děti z mateřské školy – svá budoucí patrončata program v areálu chuchelské školky.

Zodpovídají: p. uč. Motýlová, p. uč. Herdegenová, p. uč. Odcházelová

 

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky II. A, II. B od 14. 9. 2023 do 30. 11. 2023 v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“

Zodpovídá: p. uč. Ondráčková, p. uč. Sedláčková

 

Plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí bude probíhat pro žákyně a žáky III. A, III. B od 7. 12. 2023 do 22. 2. 2024 v Praze – Barrandově v plavecké škole „Velryba“.

Zodpovídá: p. uč. Bálková, p. uč. Dvořáková

 

Kurz bruslení v Černošicích pro žáky 4. ročníku proběhne od 5. 10. do 14. 12. 2023.

Zodpovídá: p. uč. Králová, p. uč. Suchomelová

 

V zimních měsících bychom rádi využili nabídky zimního stadionu v Černošicích a společně si zabruslili. Termíny návštěv ledové plochy budou upřesněny dle domluvy se správou stadionu. Předpokládané měsíce návštěvy ledové plochy – leden, únor 2024).

Zodpovídají: p. uč. Odcházelová

 

Sportovní projekt (Pětiboj)

V rámci hodin tělesné výchovy se žákyně a žáci 1. stupně budou zaměřovat na rozvoj všestrannosti.

V průběhu školního roku se budou zdokonalovat v pěti vybraných disciplínách, ve kterých se na závěr roku utkají. Hlavním cílem je motivace k pohybu.

Zodpovídají: p. uč. Klepalová

 

Turnaj ve vybíjené

Turnaj bude rozdělen do tří dnů a třech kategorií. Žáci si vytvoří 6 členné týmy. P. uč. Kadlecové následně do 29. 3. 2024 odevzdají: Přihlášku se jménem týmu a seznamem hráčů. Přihláška je k dispozici u p. uč. Kadlecové.

Rozpis kategorií.

 1. 4. 2024 Kategorie 3. a 4. ročníků
 2. 4. 2024 Kategorie 5. a 6. ročníků
 3. 4. 2024 Kategorie 7. – 9. ročníků

Zodpovídá: p. Kadlecová, p. Hrstková

 

Lyžařský kurz (termín únor/březen)

Lyžařský/snowboardový kurz se bude konat v lyžařském areálu Vítkovice v Krkonoších. Lyžařský kurz je určen pro žáky 7. ročníků a případně se doplní žáky nižších ročníků.

Zodpovídá: vyučující TV

 

Testování SCIO:

 • Scio testování – 3. roč., Český jazyk, Matematika
 • Scio testování – 5. roč., OSP (Obecné studijní předpoklady)
 • Scio testování – 7. roč., Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk
 • Scio testování – 9. roč., Národní testování: Český jazyk, Matematika, OSP

 

Ve školním roce 2023/2024 se v 1. – 4. ročníku realizují celoroční projekty, které budou rozvíjet a podporovat samostatnost a spolupráci žáků.

 • ročník – Zvyky a tradice
 • ročník – Zvyky a tradice
 • ročník – Čtení s Charlottou
 • ročník – Báje a pověsti

 

 1. Školní i mimoškolní aktivity

 

Adaptační kurz 5. ročníku ve sporthotelu Kácov v termínu 5. 9. – 7. 9. 2023.

 • ročník v termínu 5. 9. – 7. 9.; zodpovídají: p. uč. Herdegenová, p. uč. Odcházelová
 • lektorky: p. uč. Bošková, p. uč. Nedomová

 

V průběhu tohoto školního roku se žáci chuchelské školy zúčastní sportovních soutěží dle nabídky organizačně zajišťovaných DDM Praha 5 v Praze 5 – Smíchově.

Zodpovídají: p. uč. Odcházelová (koordinátorka), učitelé TV 2. st., p. uč. Klepalová

 

Každoroční prosincové akce jsou naplánovány v těchto termínech:

 • Mikuláš – úterý 5. prosince 2023 (Zodpovídají: p. uč. Hrstková, p. uč Motýlová)
 • Vánoční dílny – úterý 6. prosince 2022 (Zodpovídají: p. uč. Hrstková, p. uč Motýlová, TU)
 • Předvánoční setkání rodičů a žáků– úterý 19. prosince 2023 od 17 hodin

(Zodpovídají: p. uč. Bošková, p. uč. Žemličková + TU 1. a 6. ročníku)

 

Recitační soutěž „Pražské poetické setkání“ se uskuteční v týdnu 12. – 16. 2. 2024 s pozvaným hostem v prostorách chuchelské školy.

Zodpovídá: p. Žemličková

 

Prezentace závěrečných prací žáků 5. ročníků proběhnou v 21. a 22. 5.  2024 v dopoledním čase.

Zodpovídá: p. Herdegenová, p. Odcházelová, p. Martin,

 

Prezentace závěrečných prací žákyň a žáků 9. ročníku proběhnou v týdnu 28. 5. – 29. 5. 2024

Na počátku měsíce února si žáci vyberou témata ke zpracování s přesným a závazným rozpisem konzultací u jednotlivých vyučujících. Odevzdání závěrečné práce podle dohodnutých pravidel bude nutno uskutečnit ve stanoveném termínu (do pátku 17. května 2023) vedoucímu závěrečné práce.

Zodpovídá: p. Hrstková, p. Motýlová

 

Fotografování žáků je plánováno na jaro 2024.

Zodpovídá: p. Ondrášková

 

Školy v přírodě jsou plánovány v termínech:

 • 13. – 17. května 2024 (1. stupeň)
 • 17. – 21. června 2024 (2. stupeň, 1. stupeň)

 

Akademie 1. stupně – Radotín v termínu 12. června 2024 (koordinátorka – p. uč. Moravcová)

Akademie 2. stupně v divadle Kalich v termínu 26. června 2024 (koordinátorka – p. uč. Martin)

Zodpovídají: všichni učitelé

V posledním červnovém týdnu proběhne slavnostní rozloučení s absolventy školy.

Zodpovídají: p. uč. Hrstková, p. uč. Motýlová

 

Memoriál Jaroslava Haunera – 6. 5. 2024 proběhne memoriál Jaroslava Haunera, orientační závod zaměřený na pohybové dovednosti a ochranu člověka za mimořádných událostí. Je pojmenovaný po Jaroslavu Haunerovi – nejmladší oběti květnové revoluce 1945 ve Velké Chuchli.

Zodpovídá: p. Kočišová

 

„Hlásná trouba“

Již od roku 2016 funguje v rámci školních aktivit zájmový kroužek redakce časopisu Hlásná trouba, který navazuje na tradici školních časopisů vydávaných na naší škole. Redaktoři Hlásné trouby průběžně publikují své články v redakčním systému Schoolpressclub.com na internetu a několikrát ročně vydávají tištěný zpravodaj.