Stravování 2016/17

Všeobecné pokyny

  1.  Na základě přijaté platby za stravování se obědy objednávají automaticky na celý měsíc.
  1. Při převzetí čipu je nutno uhradit zálohu 115,- Kč. Záloha je vratná, ale pouze v případě, že čip bude vrácen po ukončení stravování nepoškozený a funkční.

Platba stravy

Každý nový strávník obdrží přihlášku s číslem účtu a variabilním symbolem pro úhradu stravného.

Možnosti úhrady

  1. Bankovním převodem (nutno platit nejpozději do 25. dne v měsíci před zahájením stravovacího období).Platba je zálohová. Číslo účtu: 19-0131628359/0800
  1. Hotově v kanceláři školní jídelny (v mimořádných případech).

Po obdržení výpisu z bankovního účtu školní jídelny, kde bude potvrzena úhrada stravného,  provede vedoucí školní kuchyně  objednání  stravy na daný měsíc (přihlásí strávníka  do systému – umožní mu prostřednictvím čipu ovládat   čtečku čipů u výdeje stravy).Při placení v hotovosti, bude strava přihlášena až po zaplacení částky v pokladně VŠJ.

Stravu lze také objednat prostřednictvím internetu na adrese www.strava.cz. Číslo naší školní jídelny je 1028. Objednávání internetem je velmi jednoduché. V kanceláři naší školní jídelny si sjednáte přihlašovací údaje.

Změny v objednávkách je možno provádět do 14,00 hod předchozího dne.

Na změny provedené po tomto čase nebude brán zřetel. Veškeré úpravy a odhlašování stravy se provádí prostřednictvím internetu, osobně anebo telefonicky. Číslo telefonu 257941244. K telefonu je připojen záznamník kde můžete zanechat vzkaz.

Vyúčtování stravného (vratky stravného) bude prováděno žákům červenci běžného roku.

Odběr stravy

Každý strávník musí  při odběru stravy prokázat, že má stravu řádně zaplacenou a přihlášenou. Toto provede přiložením čipu ke čtečce čipů, která vyhodnotí, zda může být strava vydána.

Tato čtečka je umístěna u výdejního okénka kuchyně.

 6-10 let  500,-   300,- družina

11-14 let  540,-

nad 15 let 600,–

V případě onemocnění žáka  je nutné  telefonicky anebo elektronicky obědy odhlásit, nejpozději  do 14,00 hod. předchozího dne. Podle Zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 119, má žák nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení, tj. pokud se v daný den zúčastnil výuky /platí i v den školního výletu /. První den nemoci /neplánované nepřítomnosti/ se považuje za pobyt ve škole podle Vyhl. č. 107/2005 Sb., § 4. Rodiče mají možnost tento den oběd odebrat do vlastních nádob v době výdeje cizích strávníků tj. od 11,00-11,15 hod. Pokud mají rodiče zájem odebírat obědy i v době nemoci žáka, pak cena bude zahrnovat celkové náklady na přípravu oběda, tedy 65,-Kč.

Tuto částku uhradí rodiče hotově u vedoucí ŠJ a zároveň obdrží potvrzení k jeho vyzvednutí. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že, že pokud rodiče v době nepřítomnosti žáka neodhlásí oběd, má škola právo vyžadovat plnou úhradu za nevyzvednuté obědy. Není ani možné, aby za nemocného strávníka šel na oběd jeho sourozenec anebo kamarád.

 

Na všechny dotazy  Vám ráda odpoví:

vedoucí školní jídelny Vladimíra Moravcová

  tel.: 257 941 244

Úřední hodiny: Út a Čt     7,00 -10,00   12,00-13,00