Informace ke vzdělávání dětí, které k nám přicházejí z Ukrajiny

 

Vážení rodiče,

v posledních dnech se na nás obracíte s dotazem, jaké jsou možnosti a povinnosti pro děti, které se svými rodiči či některé dokonce bez nich přicházejí do České republiky jako uprchlíci před válečným konfliktem na Ukrajině. MŠMT vypracovává potřebné pokyny a průběžně informuje, jak postupovat a kam se obrátit. Aktuální informace jsou pro Vás přehledně shrnuty v následujícím článku.

VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ V ČR

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PO PŘÍCHODU DO ČR?

V této chvíli dostávají ukrajinští uprchlíci tzv. “vízum za účelem strpění”.  Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát. Celý proces je poměrně jednoduchý a ve všech krajích ČR vznikají asistenční centra. Platí však také, že ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově na dobu v maximální délce 90 dní. V návaznosti na současnou situaci je však vhodné se na území ČR registrovat a požádat o vízum za účelem strpění.

Aktuální informace a kontakty Ministerstva vnitra

— rozcestník informací na webu: https://www.nasiukrajinci.cz/

— souhrnné informace pro občany Ukrajiny na webu MV ČR

— infolinka: +420 974 801 802 (provoz nonstop)

— email:

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO KOLEKTIVU?

  1. krok – Aklimatizace v rodinném prostředí

Po příchodu je potřeba zajistit především zázemí rodiny pro každodenní život, umožnit členům rodiny být spolu, odpočinout si a aklimatizovat se na nové prostředí. Je třeba neopomíjet, že děti byly vystaveny traumatizujícím událostem, jejichž zpracování vyžaduje v každém případě základní pocit bezpečí a často také odbornou pomoc. Dříve než rodina začne řešit umístění dětí do kolektivu, je třeba zabezpečit jejich duševní pohodu a zdraví. Zájem dítěte je vždy na prvním místě.

  1. krok – Adaptace v organizovaných skupinách

V průběhu prvních měsíců je důležité děti postupně adaptovat na život v nové zemi. Pro psychickou pohodu dětí je vhodné zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, aktivně jim pomoci osvojit si základy českého jazyka formou přiměřenou jejich věku. Důležité jsou socializační aktivity, prostor pro kreativní činnost, sport a pohyb v přírodě. Ukrajinské ministerstvo školství a tamní vzdělávací organizace neustále připravují pro ukrajinské děti distanční výuku dle ukrajinského vzdělávacího programu, ve kterém děti v tomto adaptačním období mohou v přiměřené míře pokračovat.  Organizované adaptační skupiny mohou být provozovány i při mateřských, základních a základních uměleckých školách, při domech dětí a mládeže a dalších školských zařízeních. Realizace těchto aktivit závisí na předmětu činnosti příslušné organizace, neboť se nejedná o činnost školy nebo školského zařízení podle školských právních předpisů. Takovéto mimoškolní aktivity je možné organizovat i pro děti, které nejsou přijaty ke vzdělávání ve škole či k poskytování školských služeb ve školském zařízení. Pořádat je mohou také kulturní a neziskové organizace, mateřská či rodinná centra, krajanská centra atd. MŠMT bude v následujících dnech zjišťovat možnosti spolupráce těchto organizací, propojení s dobrovolnickými centry, pedagogickými fakultami a vyššími odbornými školami atd.

  1. krok – Nástup do české školy

Přijetí dítěte do mateřské či základní školy je vhodné v případě, že dítě neprožívá akutní trauma a je zabezpečeno jeho duševní zdraví. Důležité je, aby se dítě do školy těšilo a nevnímalo pobyt ve škole v novém kolektivu bez jazykové znalosti jako další stresující událost. Jiná je situace dítěte, jehož kamarádi již konkrétní školu navštěvují, škola má se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem zkušenost a dokáže vytvořit vstřícné prostředí. V každém případě je však nástup do školy uprostřed školního roku pro každé dítě náročný, a není nutné na přijetí do školy spěchat.

 

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL?

Vztahuje se na ukrajinské děti povinná školní docházka?

Povinná školní docházka se vztahuje na cizince, kteří mají v ČR právo pobývat na dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul). Není potřeba řešit nástup do základní školy ihned, obecnou právní povinnost plnit školní docházku je nutné zajistit samozřejmě až poté, co je situace dítěte, resp. jeho zákonných zástupců, dostatečně vyřešena po stránce trvalejšího místa pobytu, materiálního zabezpečení, finančního zabezpečení atd. To samozřejmě může trvat i mnoho měsíců, tedy předpokládáme, že není vůbec nezbytné po dobu prvních tří měsíců pobytu v ČR řešit povinnou školní docházku.  Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě do základní školy zapsat, je to jeho právo, a může tak učinit kdykoliv. Zabezpečení školní docházky je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě místo pobytu, a spádové školy podle místa pobytu dítěte. Nicméně platí, že základní škola nemusí mít pro přijetí tohoto žáka nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a může tedy žáka nepřijmout.

 

Jak určit, zda se na dítě povinná školní docházka vztahuje nebo ne, např. u 15letých žáků?

Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1.9.2006 do 31.8.2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2016.

Do kolika dnů po příchodu se musí děti do školy přihlásit?

Záleží na tom, jak se podaří zabezpečit jiné potřeby dítěte a rodiny (bydlení-místo pobytu, materiální a finanční zajištění atd.). Vycházíme z předpokladu, že po dobu prvních třech měsíců pobytu v ČR není nutné zahájit povinnou školní docházku.

Co když dítě v ČR nemá svého rodiče, zákonného zástupce? Kdo za něj může ve správním řízení jednat?

Podle § 183 odst. 7 školského zákona je zákonným zástupcem nejen rodič, ale i osoba, která má dítě svěřené do péče, obecný opatrovník, ústavní zařízení. Taková osoba pak dítě zastupuje v přijímacím řízení. Pokud je dítě v České republice bez svých zákonných zástupců, zpravidla mu bude určen opatrovník soudem a tento již bude dítě zastupovat. Pokud by však přesto nastalo, že dítě nemá takového zákonného zástupce, kontaktujte OSPOD.

 

V Česku vznikne síť škol pro uprchlíky z Ukrajiny, kde budou učit pedagogové z Ukrajiny v jejich rodném jazyce. Projekt Ukrajinské jednotřídky připravilo Velvyslanectví Ukrajiny ve spolupráci s Nadačním fondem Děti Ukrajiny a emeritním rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou za podpory ministerstva školství v ČR.

Uprchlíci budou moct registrovat své děti  na webu www.detiukrajiny.cz.