Informace o výsledku šetření České školní inspekce

Ve dnech 10. – 12. února proběhla na naší škole tematická inspekční činnost zaměřená na distanční vzdělávání našich žáků.  Paní inspektorky se zúčastnily vyučovacích hodin vedených jak prezenčně, tak v on-line formě.

Především vyhodnotily nastavení formy distanční výuky jako zcela správné. Ocenily přátelské a vlídné prostředí naší školy, vstřícný přístup učitelů, dobře vysvětlené učivo a zároveň jeho přiměřené množství, dělení žáků na skupiny i uplatňování mezipředmětových vztahů. Jako příklad dobré praxe vyzdvihly zařazování konzultačních hodin a pochválily vysokou úroveň výuky anglického jazyka. Celkově byly všechny vyučovací hodiny ohodnoceny nejvyšším možným stupněm. Patříme ke školám s nejlépe vedenou formou distančního vzdělávání.

Mgr. Eliška Jančíková