Certifikované testování ČŠI

Ve dnech 12. a 13. května proběhlo na naší škole v 9. ročníku testování NIQUES. Česká školní inspekce každoročně provádí výběrové zjišťování výsledků žáků.

Letos bylo zaměřeno na oblast společenskovědních a přírodovědných předmětů  žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zjišťování probíhalo v cca 2500 školách. Cílem výběrového zjišťování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.

Sestavení testů:

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu získaných bodů a počtu otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu.

Úlohy v každém testu byly rozděleny do tří tematických částí podle toho, kterého předmětu se týkaly. Podle úspěšnosti dosažené v první polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67 %) se žákovi ve druhé polovině testu zobrazily buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti.

V níže uvedených grafech je porovnání průměrných výsledků žáků naší školy s průměrnými výsledky všech testovaných žáků.

Kromě úspěšností v celém testu jsou v grafu prezentovány i úspěšnosti v jednotlivých tematických částech testu představujících jednotlivé zastoupené předměty.

Společenskovědní přehled

Společenskovědní

Přírodovědný přehled

Přírodovědný