Hygienická a organizační pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020/2021

1. Obecná pravidla

Škola průběžně žákům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Omezený pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy.  Osobní schůzky pouze v naléhavých případech. Prosíme příchozí, aby se hlásili v kanceláři školy (budova A) a nevstupovali dále do budov školy.

Omezení konání školních a mimoškolních aktivit v tomto školním roce.

 

2. Organizace výuky:

Škola omezí přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy – snížení rizika. Ke kontaktu bude docházet v případě potřeby mezi paralelními třídami.

Tělesnou výuku budeme vyučovat koedukovaně (děvčata a chlapci společně – 1 třída).

Anglický jazyk na 1. stupni budeme dělit obvyklým způsobem; každá skupina bude mít určenu svoji učebnu, která se nebude měnit.

Anglický jazyk na 2. stupni nebudeme dělit. Využijeme možnosti tandemové výuky (2 učitelé v 1 třídě současně;  1-2 vyučovací hodiny týdně).

Pracovní vyučování v 6. ročníku bude probíhat klasicky za dodržení veškerých hygienických pravidel. Výuka probíhá na SOŠ Nový Zlíchov.

Výuka plavání bude probíhat.

Velké přestávky budou probíhat co nejčastěji ve venkovních prostorách školy dle interního rozvrhu, aby se minimalizoval kontakt mezi jednotlivými ročníky.

Podporujeme výuku v přírodě (např. v Chuchelském areálu).

Jednotlivé třídy budou používat předem určené toalety.

 

3. Školní jídelna

Škola zajistí oddělené vydávání obědů v časech od 11,00 do 14,00 se zajištěním co nejmenšího kontaktu různých skupin. Důraz bude kladen na mytí (popř. dezinfekci) rukou před odebíráním stravy. Nebude umožněn samoobslužný výdej (tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů). Prostory jídelny budou průběžně dezinfikovány.

 

4. Školní družina

Školní družina bude fungovat standardním způsobem. Budeme se snažit omezit kontakt mezi jednotlivými ročníky (především mezi žáky v budově B a C).

 

5. Zájmové kroužky

Budou organizovány s důrazem na zajištění doporučených hygienických pravidel (větrání, úklid, dezinfekce…). Kroužky se rozeběhnou během měsíce září (nejdříve v týdnu od 14. 9. 2020). Je na rozhodnutí a zodpovědnosti zákonného zástupce, zda své dítě do kroužků přihlásí.

 

6. Pravidla údržby prostor školy

U vstupu do budov školy, v každé učebně, jídelně, tělocvičně je k dispozici dezinfekce rukou.

Co nejdříve po příchodu do budovy školy si každý důkladně umyje ruce a provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou každý dodržuje po celou dobu pobytu ve škole.

Časté intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy. Větrání šatních prostor probíhá průběžně během dne – zejména před příchodem a po odchodu žáků z těchto prostor.

Bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá dle daného rozpisu.

Vyprazdňování odpadkových košů minimálně jednou denně.

Denně se provádí úklid všech místností (mokrý úklid + vysávání koberců).

Důraz kladen na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá více lidí (kliky, vypínače, baterie umyvadel, splachovadla, ….).

 

7. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy, v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce;
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte– tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu;
  • příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole;neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem. Prostor izolace je dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Prostor je vybavený umyvadlem, toaletou, dezinfekčními prostředky a jednorázovými ručníky.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

8. Výskyt Covid -19 u žáka nebo zaměstnance školy

Pokud se vyskytne onemocnění Covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy, bude škola postupovat dle pravidel Manuálu provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 (str. 6) umístěného na webu MŠMT.