Daltonská výuka ve školním roce 2016/2017

Výuka podle daltonského plánu je zařazována na prvním stupni pravidelně jedenkrát za měsíc, většinou poslední týden.

První třídy začínají od 2. pololetí, kdy už umí děti číst a psát. Každý rok si volíme téma, které postupně rozvíjíme. Výsledkem je vždy výstup na konci roku a vyhlášení nejlepších žáků.

 

Letos jsme zvolili uvedená témata:

1.třída Na farmě – zaměřeno na ekologické hospodářství. Výstupem je návštěva soukromé farmy a pozorování zvířat, která na farmě žijí.

2. třídy – Ztracení skřítci – zaměření na environmentální výchovu. Výstupem je vlastní Lesní deník a plakát o životě lesních organismů a jejich vztahů.  Po závěrečném vyhodnocení bude následovat přespání a program v Chuchelské ZOO.

3. třídy – Pražské pověsti – zaměřeno na historii a památky Prahy. Výstupem bude leporelo, které si děti samy vytvoří, a výlet parníkem po Vltavě s pozorováním památek a besedou s průvodcem.

4.A   Biblické příběhy – zaměřeno na seznámení s Novým i Starým zákonem

4.B  Kraje České republiky – zaměřeno na prohloubení znalostí o naší vlasti.

Výstupem bude návštěva zajímavých míst v Čechách či na Moravě.

Páté třídy se v rámci daltonské výuky věnují přípravě závěrečných prací. Každý žák má individuální plán, který je synchronizován s probíranou látkou. Prezentace bývají většinou každé úterý v koncových hodinách.

Hodnocení probíhá průběžně po každém vyučování. Děti jsou hodnoceny pomocí emotikonů nebo puzzle, v pátém ročníku jsou žáci i klasicky známkováni. Po skončení daltonské výuky probíhá slovní hodnocení a sebehodnocení. Dále si děti zaznamenávají své výsledky na archy, které jsou umístěny po celý rok na nástěnce, a na konci roku dojde k vyhlášení vítězů a předání cen.

Hodnotíme zpracování informací, způsob prezentace, samostatnost nebo naopak práci ve skupině.

Během daltonského vyučování pravidelně procvičujeme čtení s porozuměním, matematiku, prvouku, vlastivědu i přírodovědu. Uplatňujeme tu i mezipředmětové vztahy, prolíná se učivo hudební výchovy, pracovních činností, výtvarné i tělesné výchovy.

Plníme zde kompetence komunikační  (práce ve skupinách, naslouchání, písemný projev) , kompetence k učení ( práce s informacemi, využívání internetu a encyklopedií, záznam informací), kompetence k řešení problému ( najít si způsob, jak získat informaci),  kompetence sociální a personální  (přípravná fáze pro práci ve skupině, upevňování vztahů s druhými, respektování odlišnosti),  kompetence pracovní  (plánování vlastní práce, týmová spolupráce, práce podle instrukcí, vedení k zodpovědnosti)

Učení podle daltonského plánu je výborným doplněním vyučování, které vede děti k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci.