Důležité organizační informace k distanční výuce, ke způsobu komunikace s dětmi a rodiči, tj. k Bakalářům, a také k aktualizovanému znění školního řádu

1) Distanční výuka obecně

Distanční výuku bude naše škola realizovat plně v souladu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem tak, že s ohledem na potřeby, možnosti a věk žáků, s ohledem na potřeby konkrétních předmětů a také s ohledem na aktuální  okolnosti, budeme vhodně kombinovat tyto druhy distanční výuky:

 • off-line výuku (zadání z učebnic, učebních materiálů, pracovních sešitů či pracovních listů, tj. bez nutnosti, aby dítě muselo mít počítač, tablet, mobilní telefon, tj. bez nutnosti internetového připojení)
 • on-line výuku (výuka prostřednictvím internetu, digitálních technologií a softwarových nástrojů, která předpokládá možnost internetového připojení dítěte), kterou lze rozdělit ještě takto:
 • synchronní on-line výuku prostřednictvím komunikační platformy Teams, která probíhá ve stejný čas na stejném virtuálním místě (tzv. společné setkání na on-line hodině). Upozorňujeme, že v tomto případě určitě nebude takto realizován kompletní školní rozvrh hodin.
 • asynchronní on-line výuku prostřednictvím Teams a Umime.to, která probíhá tak, že děti v čase jimi zvoleném a ve vlastním tempu (bez společného setkávání na on-line hodině) zpracují zadání zaslané učitelem a domluveným způsobem a v domluveném čase vypracované zadání odevzdají.

2) Distanční výuka aktuálně

V návaznosti na aktuální vládní opatření na následujících 14 dní, tj. od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se budou žáci 2. stupně vzdělávat takto:

 

 1. a 7. třídy:

1. týden prezenční výuka.

2. týden distanční výuka formou off-line výuky a asynchronní on-line výuky

(synchronní výuka dle potřeby – v individuálních případech)

 

 1. a 9. třídy:

1. týden distanční výuka formou off-line výuky a asynchronní on-line výuky

(synchronní výuka dle potřeby – v individuálních případech)

 1. týden prezenční výuka

 

Stravování ve školní jídelně bude zajištěno vždy dětem, které se vzdělávají prezenčně. Dětem, které se vzdělávají distančně, budou obědy automaticky odhlášeny.

Pokud byste měli zájem odebírat obědy i v době distanční výuky, napište prosím na e-mail školní jídelny (). Podle počtu případných zájemců bychom rozhodli o způsobu zajištění stravování za dodržení všech protiepidemických pravidel – nejdříve však od úterý 13. října.

Plánované ředitelské volno na dny 26. a 27. 10. se ruší. Na tyto dny MŠMT zakazuje přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání. Děti mají volno. Vyhlášené dny ředitelského volna přesuneme na 21. a 22. prosince 2020.

V následujících 14 dnech, tj. od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 dále platí:

 • zákaz plavání (přerušen plavecký výcvik 4. tříd)
 • součástí vzdělávání I. a II. stupně není zpěv
 • součástí vzdělávání II. stupně není sportovní činnost uvnitř ani venku, vyloučeny nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Hodiny TV na II. stupni budou probíhat dle zjištěného zájmu v minulém týdnu.
 • poskytování zájmových služeb je zakázáno – týká se „kroužků“ škol

3) Školní informační systém Bakaláři

Naše základní škola zvolila a dle školního řádu také používá jako oficiální komunikační kanál systém Bakaláři.

Každý třídní učitel by měl všechna oficiální sdělení vést přes Bakaláře. Naprostá většina z Vás je ale zvyklá dostávat zprávy od třídních učitelů prostřednictvím emailů. Je to určitě praktické, protože Vás zastihneme téměř okamžitě, svůj email sledujete určitě denně. I nadále může být tento způsob komunikace zachován – dle individuálního nastavení v jednotlivých třídách.

U netřídních učitelů ostatních předmětů je situace jiná. Ti mohou s vámi komunikovat v případě potřeby přes třídního učitele, ale často využívají možnost kontaktovat Vás přímo přes Bakaláře. V tomto případě ve zprávě v Bakalářích zaškrtnou UPOZORNIT PŘÍJEMCE E-MAILEM a Vy byste měli dostat upozornění na své soukromé e-maily, že máte zprávu v Bakalářích.

Vedle plánu školních akcí jsou nově také do rozvrhu v systému Bakaláři pro 5. – 9. ročník zapisovány v rámci jednotlivých předmětů odkazy na probrané a procvičené učivo, resp. na učebnici, pracovní sešit,  případně pracovní list. V systému je možné také vidět každý domácí úkol zadaný dítěti. Pro ukládání pracovního listu či zadávání domácího úkolu jsou nyní hojně vyučujícími využívány  Teams a Umíme.to, aby děti v případě přechodu na distanční výuku byly s tímto systémem pro řízení výuky dopředu seznámené a uměly ho používat.

Zejména v případě, když dítě není ve škole, vše může přehledně nalézt v sekci Výuka (při přihlášení přes počítač) či záložce Rozvrh a Domácí úkoly (při přihlášení přes mobilní aplikaci).

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste vedle dětí i vy z výše uvedených důvodů pečlivě sledovali komunikaci se školou i v Bakalářích.

4) Školní řád

Níže uvádíme nově přidané body do Školního řádu, jak bylo avizováno v září v e-mailu ke třídním schůzkám (v úplném znění těchto bodů):

 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
 • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit řádnou docházku dítěte do školy a v případě přechodu na distanční výuku dohlížet na její průběh u svého dítěte.
 • Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu školy. Zákonným zástupcům žáka je akce oznámena prokazatelnou formou. Rodiče sledují webové stránky školy a systém Bakaláři.
 • V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v krajním případě odvolat. V tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům prokazatelnou formou minimálně den předem. Rodiče sledují systém Bakaláři. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 • Pravidla při přechodu školy na distanční resp. smíšenou výuku:
 1. V případě přechodu na distanční vzdělávání budeme využívat on-line i off-line formu výuky. V případě on-line výuky budeme kombinovat synchronní i asynchronní výuku s ohledem na potřeby a možností žáků, dále pak s ohledem na věk žáků a potřebu konkrétních předmětů.
 2. V momentě, kdy škola přejde na smíšenou výuku či na distanční způsob vzdělávání, zveřejní pravidla pro organizaci výuky jednotlivých ročníků (popř. tříd) na webových stránkách školy a sdělí je prokazatelnou formou rodičům. Taktéž přesně specifikuje způsob komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci, zejména dojde k přesnému vymezení konkrétních platforem pro komunikaci.
 3. Hodnocení žáků v případě distanční výuky bude kombinací formativního a sumativního způsobu.
 4. V době distančního vzdělávání platí stejná pravidla pro omlouvání absence jako v době prezenční výuky.

Děkujeme všem rodičům, ale i dětem za spolupráci.

Přejeme pevné zdraví.

Vedení školy