Informace k distanční výuce na období od 14. 10. do 23. 10. 2020

 

Třída Komunikace

učitel – rodič

Komunikace učitel – žák

(zadávání úkolů …)

I. A, I. B e-mail Týdenní plány na webových stránkách školy
II. A, II. B e-mail Bakaláři (Dokumenty)
III. A, III. B, IV. A, IV. B Bakaláři (Komens) Bakaláři (Dokumenty)
V. A Bakaláři (Komens) Microsoft Teams
VI. A, VI. B, VII. A, VII. B,

VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B

Bakaláři (Komens) Microsoft Teams

 

Distanční výuka obecně

Distanční výuku bude naše škola realizovat plně v souladu s Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem tak, že s ohledem na potřeby, možnosti a věk žáků, s ohledem na potřeby konkrétních předmětů a také s ohledem na aktuální okolnosti budeme vhodně kombinovat tyto druhy distanční výuky:

 • off-line výuku (zadání bez nutnosti internetového připojení a bez použití techniky – z učebnic, učebních materiálů, pracovních sešitů či pracovních listů)
 • on-line výuku (výuka prostřednictvím internetu, digitálních technologií a softwarových nástrojů, která předpokládá možnost internetového připojení dítěte), kterou lze rozdělit ještě takto:
 • synchronní on-line výuku prostřednictvím komunikační platformy Teams, která probíhá ve stejný čas na stejném virtuálním místě (tzv. společné setkání na on-line hodině). Formou videohodin nebude na doporučení MŠMT v žádném případě realizován kompletní školní rozvrh hodin.
 • asynchronní on-line výuku prostřednictvím Teams a Umime.to, která probíhá tak, že děti v čase jimi zvoleném a ve vlastním tempu (bez společného setkávání na on-line hodině) zpracují zadání zaslané učitelem a domluveným způsobem a v domluveném čase vypracované zadání odevzdají.

Distanční výuka aktuálně

V návaznosti na aktuální vládní opatření na následujících období (od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020) se budou žáci v jednotlivých ročnících vzdělávat takto:

 1. – 2. ročník:
 • formou off-line výuky
 • komunikace s třídní učitelkou – individuálně dle potřeby (Skype, What´sApp rodičů, ….)

 

 1. – 4. ročník:
 • pravidelná ranní setkání s žáky ve virtuální třídnické hodině (srozumitelné vysvětlení pokynů k samostatné práci, zhodnocení práce z předešlého dne)
 • formou off-line výuky
 • asynchronní on-line výuky

 

 1. – 9. ročník:
 • off-line výuka
 • asynchronní on-line výuka
 • synchronní výuka organizovaná dle potřeby (výklad učiva pro celou třídu, setkání s menšími skupinami žáků, setkání s třídním učitelem) – prioritně český jazyk, matematika, anglický jazyk (dle doporučení ČŠI)

 

Jak budou probíhat hodiny synchronní on-line výuky (rozdělení do skupiny, četnost on-line hodin …), určuje vyučující dle potřeby s dodržením stávajícího rozvrhu hodin.

Zadání učiva:

 • PRIORITNÍ PŘEDMĚTY (ČJ, M, AJ) budou zadány vždy v pondělí do 9,00 hodin, zadání úkolů bude kompletní na celý týden po jednotlivých hodinách
 • OSTATNÍ PŘEDMĚTY nejpozději do 9,00 v den, kdy mají žáci daný předmět v rozvrhu, zadání úkolů bude kompletní na celý týden po jednotlivých hodinách

Hodnocení:

 • sumativní hodnocení (známkou): v zadání učiva bude předem stanoveno, která práce bude hodnocena
 • známky budou zapisovány do systému Bakaláři (5. – 9. ročník)
 • formativní (průběžné) hodnocení: zpětná vazba od vyučujících bude buď individuální (komentář k vypracovanému úkolu nebo okamžitá zpětná vazba při video hovoru), nebo hromadná (zaslání správně vypracovaného pracovního listu, které si žák sám zkontroluje a opraví)

 

Doplňující informace:

 • Vyučující jsou dětem k dispozici od pondělí do pátku v následujících časech:
 1. stupeň: 9,00 – 14,00 hod.
 2. stupeň: 8,00 – 14,00 hod.
 • Pokud je Vaše dítě nemocné, platí stejná pravidla pro omlouvání jako při prezenční výuce (viz Školní řád).
 • Služba v kanceláři školy (budova A) pondělí až pátek od 8,00 do 13,00

 

Velmi vám děkujeme za podporu, kterou nám i Vašim dětem v téhle neklidné době stále se měnících pravidel poskytujete. Přejeme Vám i nám, abychom dobře obstáli a mohli se zase brzy vrátit do školních tříd.