Poděkování

Školní rok 2016/2017 pospíšil do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních a druhých ročníků a školní akademií ostatních tříd na prknech Divadla Kalich a mně zbývá poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy.

Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem pracovníkům Úřadu městské části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení přístavby školy pro stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé finanční příspěvky, SK Čechoslovanu Chuchle za vytvoření perfektního zázemí pro letošní malou atletickou olympiádu, vedoucí chuchelské knihovny paní Michaele Sochorové za velmi přínosné besedy a všem členům Sdružení rodičů pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné příspěvky. Ráda bych vyslovila díky vedení i všem pedagogickým pracovníkům chuchelské mateřské školy za dlouhodobou výbornou spolupráci.

Na závěr směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za skvělou práci přesahující často rámec jejich povinností, za velmi laskavý a empatický přístup k dětem i k sobě navzájem.

Přeji všem chuchelským občanům, kolegyním a kolegům, našim dětem slunečné prázdninové dny plné dobré pohody a odpočinku.

V Praze dne 30. 6. 2017

Mgr. Eliška Jančíková