Příloha ke školnímu řádu pro rok 2018/2019

 

  1. Povinnosti žáků vzhledem k probíhající stavbě
  • žáci dodržují zákaz vstupu na staveniště
  • nesmí manipulovat se stavebním materiálem
  • žádným způsobem nezasahují do technického prostoru stavby i školy
  • po skončení vyučování se nezdržují v areálu školy
  • bezpodmínečně dbají zvýšené opatrnosti v okolí školy

 

2. Domácí příprava

Součástí hodnocení žáka je i domácí příprava, jejímž cílem je procvičit učivo, rozvíjet u žáků smysl pro zodpovědnost, schopnost organizovat si čas a samostatně se učit, hledat souvislosti. Zadávání domácích úkolů, jejich četnost a hodnocení je v kompetenci učitele. Domácí úkoly jsou srozumitelné a jsou zadávány přiměřeně schopnostem žáků, střídají se různé formy domácích úkolů. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou dostávat úkoly diferencované s přihlédnutím k předpokladům žáka. Domácí úkoly jsou hodnoceny známkou, slovně či grafickými symboly, mohou být i nehodnoceny, v tom případě jsou společně kontrolovány a vysvětlovány.

V Praze dne 29. 8. 2018                                                            Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy