Na závěr školního roku

Vážení čtenáři našich webových stránek!

Školní rok 2017/2018  mílovými kroky dospěl do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních až třetích ročníků a školní akademií ostatních tříd na prknech Divadla Kalich a mně zbývá poslední příjemná povinnost – připomenout uplynulé období a poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy.

Máme za sebou školní rok plný plodné práce, tradičních akcí, které významnou měrou přispívají k rozvoji základních kompetencí našich žáků, řady vědomostních i sportovních soutěží, v nichž se naši žáci ani v konkurenci velkých škol Prahy 13 a 5 neztratí. S prezentacemi jednoho z největších projektů s názvem „Osmičková lavina“ se budete moci seznámit v říjnu 2018, kdy oslavíme 100 let vzniku Československé republiky. Pochlubit se můžeme i výsledky testování našich žáků, např. žáci 9. ročníku patří svými výsledky v matematice a českém jazyce mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Podobných výsledků jsme dosáhli v testování sedmé třídy v anglickém jazyce a v osmých třídách při testování Dovedností pro život (tj. práce s informacemi, řešení problémů, vztahy a komunikace). S velkým nadšením se vrátily všechny děti 1 a 2. stupně ze škol v přírodě, které byly nabity nejen nezapomenutelnými zážitky, ale i získáváním nových znalostí, rozvíjením schopností vzájemně spolupracovat a všestranně komunikovat. Se stálým zájmem žáků se setkává i realizace polytechnické výchovy na Střední škole umělecké a řemeslné na Novém Zlíchově. Vše, co jsem zmínila, jsou jen střípky naší celoroční náročné práce.

Celý rok jsme žili i očekáváním zahájení přístavby školy. Odložení stavby nám způsobilo  určité organizační komplikace spojené s přecházením žáků do školní výdejny, museli jsme zasáhnout i do učebního plánu, nemohli jsme se dále rozvíjet podle našich představ. Zvláště pro školní družinu bylo náročné neustálé přesouvání dětí z hlavní budovy na detašované pracoviště a zpět. Jsem ráda, že se nakonec podařilo zlepšit i zázemí pro školní družinu přestěhováním herního prvku, instalací koše na basketbal a venkovní kreslicí tabule, nákupem sportovních potřeb a pingpongového stolu. Díky ochotným maminkám mohou děti obdivovat i rozkvetlé truhlíky u vchodu do „kontejnerové“ školy. Přes prázdniny bude připravena nová herna pro školní družinu, protože všechny učebny na detašovaném pracovišti obsadí čtyři třídy prvního stupně.  Prázdninové měsíce by již měly být zcela v režii stavařů.  Budeme doufat, že vše poběží podle daného harmonogramu a my budeme moci co nejdříve vstoupit do krásných prostor nové přístavby.

Ráda bych poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi, všem členům Zastupitelstva městské části Praha-Velká Chuchle za vybudování detašovaného pracoviště školy, kde byly umístěny tři třídy a školní družina, i přípravu školní výdejny. Děkuji za pomoc při zajištění GDPR, za finanční podporu žádosti o dotace na zařízení nové jazykové a přírodovědné učebny, které by měly vzniknout po dokončení přístavby školy, a za vždy vstřícnou finanční podporu školy při vytváření kvalitního materiálního zázemí školy.

Poděkování směřuji i všem rodičům nejen za finanční příspěvky, dobrou spolupráci, ale i za ochotnou pomoc při nejrůznějších akcích, za milé nabídky zajímavých exkurzí a celkově příjemné klima, na kterém se v naší škole podílejí. Děkuji vedení chuchelské mateřské školy za přínosnou spolupráci při realizaci projektu Škola školce, školka škole. Moje uznání patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za zodpovědnou práci, která jde často nad rámec jejich povinností, za empatický vztah k dětem i k sobě navzájem.

Přeji Vám všem přívětivé, slunečné léto, plné dobré nálady a pohody.

Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy