Poděkování

Školní rok 2014/2015 pospíšil do svého závěru, vyvrcholil malou akademií dětí prvních a druhých ročníků v tělocvičně školy a školní akademií ostatních tříd na prknech Švandova divadla a mně zbývá poslední příjemná povinnost – poděkovat všem, kteří jsou spjati se životem naší krásné chuchelské školy. Nejprve bych ráda poděkovala panu starostovi Stanislavu Freslovi, panu místostarostovi Martinu Šimkovi a všem členům Úřadu městské části Velká Chuchle za vytváření kvalitního provozního zázemí a za aktivní přístup při řešení dalších prostor pro stále narůstající počet žáků. Poděkování patří rodičům za vstřícnou spolupráci, která přispívá k příjemnému klimatu školy, sponzorům za nemalé finanční příspěvky a všem členům Sdružení rodičů pod vedením paní Hany Lošťákové za pravidelné příspěvky. Ráda bych vyslovila díky vedení i všem pedagogickým pracovníkům chuchelské mateřské školy za dlouhodobou příkladnou spolupráci.

Na závěr směřuji vřelé poděkování pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za skvělou práci přesahující rámec jejich povinností, za velmi laskavý a empatický přístup k dětem i k sobě navzájem.

Přeji všem chuchelským občanům, kolegyním a kolegům, našim dětem nádherné prázdninové dny plné dobré pohody a odpočinku.

Mgr. Eliška Jančíková

V Praze dne 26. 6. 2015